นักกฎหมายรุ่นใหม่” ปรับตัวอย่างไร ถึงเข้าใจการเปลี่ยนแปลง


“นักกฎหมายรุ่นใหม่” ปรับตัวอย่างไร ถึงเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

… นักกฎหมาย เป็นหนึ่งในฝันของใครๆหลายๆคนซึ่งการเป็นนักกฎหมายนั้นไม่ยาก แต่เป็นนักกฎหมายที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามโลกให้เป็นและให้ทันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรรู้เป็นอย่างยิ่ง

“นักกฎหมายที่ประเทศไทยต้องการ” ต้องมีลักษณะ ก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลซึ่งนักกฎหมายมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ และนักกฎหมายที่ดีควรที่จะสามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ไข ปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างความเป็นธรรมในสังคม รู้จักฟังและเข้าใจสังคมและศาสตร์อื่นๆ จึงเป็นนักกฎหมาย ที่สังคมไทยและสังคมโลกต้องการในยุคนี้

… โดยนักกฎหมายยุคใหม่นั้นควรมีข้อปฏิบัติทั้ง 7 ประการประกอบด้วย
-มีความทันสมัย
-น่าไว้วางใจ
-มีทักษะด้านการสื่อสาร
-มีความคิดก้าวหน้า
-มีความเข้าใจบริบทสังคม
-มีความรู้ด้านการผลิต ยุคไทยแลนด์ 4.0
-ตระหนักถึงปัญหาของสังคม

โดยนักกฎหมายในยุคนี้นั้น ไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ของโลก แต่จำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับการประเมินความเสียหายแบบสมเหตุสมผลด้วย รวมถึงพิจารณาบริบททางสังคมประกอบกัน เพื่อช่วยให้สังคมเกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม ลดปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
ให้นักกฎหมายต้องถอดหมวกของความเป็นนักกฎหมายบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์ ความยืดหยุ่นและความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ถ้าเรามัวแต่ยึดสิทธิและอำนาจที่เรามีอยู่ ก็จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเราให้ไปสู่ความสำเร็จหรือการเป็นนักกฎหมายที่ดี
ปัจจุบันการเรียนวิชาทางนิติศาสตร์ นั้นมีหลักสูตรที่สามารถเข้ากับโลกและยุคสมัยนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเรียนจะเน้นกฎหมายเทคโนโลยี กฎหมายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยจะมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้หลักหรือคอนเซ็ปต์ในภาพรวม รู้ลึกในบางเรื่อง เพื่อสามารถไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไป ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ ได้เห็นของจริงนอกตำรา นอกห้องเรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจที่เป็นไปของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมไปถึงแก้ไขการวัดผลนักศึกษานอกเหนือจากข้อเขียนแบบที่ผ่านมา แต่เสริมการทำงาน ทำกิจกรรม ทำรายงานเป็นทีม เพื่อลดปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวทางในการเรียน และปรับหลักสูตรของ นักกฎหมาย ให้เข้ากับยุคและสมัยเพื่อที่จะก้าวสู่ยุคใหม่ในการปฏิบัติตนเป็นนักกฎหมายที่ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต

โดยทั้งหมดนี้เป็นการสรุป จากการสัมมนา การสรรค์สร้างนักนิติศาสตร์รุ่นใหม่สู่สังคมไทยและสังคมโลก’ ภายใต้หัวข้อ นักกฎหมายที่ประเทศไทยต้องการ
เรียกได้ว่าเป็นการสร้างแนวคิดและการสร้างนักกฎหมายยุคใหม่ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับยุคและสมัย

.” D.P. LAW เราคือนักกฎหมายรุ่นใหม่ นักกฎหมายที่ประเทศไทยต้องการ “

สำหรับท่านที่ต้องการที่ปรึกษาทางกฎหมาย หาทนายความ ต้องการความช้วยเหลือด้านกฎหมายต่างๆ หรือต้องการข้อมูลเพิมเติม กรุณาติดต่อเรา เรามีทีมทนายมืออาชีพพร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รับว่าความแก้ไขปัญหาให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอน

โทรด่วน