บริการด้านกฎหมาย

รับว่าความและเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ สํานักกฎหมาย ดี.พี.ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส พร้อมให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รับว่าความรับว่าความทั่วราชอาณาจักรและเป็นที่ปรึกษากฎหมายอย่างครบวงจร

ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ สํานักกฎหมาย ดี.พี.ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรี บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และที่ปรึกษากฎหมาย โดยบริการของเราแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. บริการด้านคดีเเพ่งเเละคดีอาญา
 2. บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ
 3. บริการด้านนิติกรรมสัญญา
 4. บริการด้านใบอนุญาต
 5. บริการด้านการสืบทรัพย์และบังคับคดี
 6. บริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

งานด้านอรรถคดี

 • งานด้านการให้คำปรึกษากฎหมาย ได้แก่ เป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ มรดก แรงงาน เวนคืนทุกประเภท และรับว่าความเป็นทนายเพื่อเจรจาต่อรอง และแก้ไขข้อพิพาท
 • งานด้านการดำเนินคดี ได้แก่ การดำเนินการยื่นฟ้อง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา การร้องขอฟื้นฟูกิจการ การดำเนินการพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนถึงศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง รวมไปถึงการยื่นอุทธรณ์และฎีกา และการแก้อุทธรณ์หรือฎีกา
 • งานด้านการบังคับคดี ได้แก่ การบังคับคดีตามคำพิพากษา เช่น การอายัดทรัพย์ การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาด การขอกันส่วน การขอเฉลี่ยหนี้ การร้องขัดทรัพย์ และการขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ การยื่นขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ หรือการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

งานด้านการร่างสัญญาและพินัยกรรมมรดก

 • ให้บริการร่างสัญญาประเภทต่างๆ เช่น สัญญาธุรกิจการค้า สัญญาการเงิน สัญญาร่วมลงทุน สัญญาปรับปรุงโครงสร้างกิจการ สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และสัญญาอื่นๆ ทุกประเภท

การให้บริการเร่งรัดและติดตามหนี้สิน

 • การจัดทำแผนในการเร่งรัดหนี้ เจรจาต่อรองเรียกเก็บหนี้ การประนอมหนี้และการทำแผนการเรียกเก็บหนี้ในกลุ่มลูกหนี้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการฟ้องร้องเป็๋นคดีความ

การสืบหาตัวบุคคลและสืบทรัพย์สิน

 • การสืบหาตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญา สืบหาบุคคลสาบสูญ สืบหาตัวบุคคล ทายาท กองมรดก หรือสืบทรัพย์สิน หรือการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล

การจดทะเบียนทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

 • การจัดตั้งบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด การเพิ่มหรือลดทุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ถือหุ้น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การยื่นขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าว

งานที่ปรึกษากฎหมาย

เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำแนะนำหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของรัฐ ด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง เอกสารทางกฎหมายต่างๆ ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ

 • ให้คำแนะนำองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนทางด้านกฎหมายทุกประเภท
 • ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 • ร่างพระราชบัญญัติหรือเอกสารทางกฎหมายตามที่หน่วยงานนั้นๆ ร้องขอ
 • ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่และข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
 • ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สถานประกอบการ รับว่าความคดีในชั้นศาล

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ดำเนินการในกระบวนพิจารณาทางศาล การใช้สิทธิทางศาล ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะโจทก์หรือจำเลยทั้งในคดีเเพ่งและอาญา ดำเนินการยื่นฟ้อง ให้การ คำร้อง คำขอ คำแถลง ทั้งคดีเเพ่งเเละอาญา การประกันตัว ติดตามความคืบหน้าของคดี การใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ แก้ฎีกา หรือขอให้พิจารณาคดีใหม่
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี
 • การขออนุญาตการทำงานคนต่างด้าว
 • ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ยื่นคำร้องขอจัดการมรดก ยื่นคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดก ขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
 • ยื่นคำร้องครอบครองปรปักษ์ ฟ้องขับไล่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สินเเละบริวารออกจากทรัพย์พิพาท
 • ดำเนินการหลังจากศาลมีคำพิพากษาในคดีเเพ่ง ยื่นขอออกคำบังคับ ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อดำเนินการอายัด ทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง เงินเดือน โบนัส ดำเนินการสืบทรัพย์ ติดตามค้นหาทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เช่น เงินฝาก เงินเดือน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่สามารถนำมาขายทอดตลาดเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ หรือเป็นตัวเเทนลูกหนี้ เข้าเจรจาไกล่เกลี่ย ประนอมหนี้ ในคดีล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หรือเป็นลูกหนี้ในคดีเเพ่ง
 • จัดทำสัญญาทุกประเภท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท่านอย่างสูงสุด เช่น จัดทำสัญญาเช่าสังหาริมทรัพย์ สัญญาซื้อขาย หรือ สัญญากู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ประกันภัย ประนีประนอมยอมความ หุ้นส่วนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ สัญญาจ้างเเรงงาน เป็นต้น
 • บริการด้านกฎหมายครอบครัว การจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า การหมั้น สินสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา สิทธิในการใช้อำนาจปกครองบุตร เป็นต้น

ท่านที่ต้องการที่ปรึกษากฎหมาย หรือต้องการหาทนายความ ต้องการความช้วยเหลือด้านกฎหมายต่างๆ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา เรามีทีมทนายความมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา และรับว่าความแก้ไขปัญหาให้กับท่านตลอด 24 ชั่วโมง
โทรด่วน