ที่ปรึกษากฎหมาย

รับว่าความและเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ สํานักกฎหมาย ดี.พี.ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส พร้อมให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รับว่าความและเป็นที่ปรึกษากฎหมายอย่างครบวงจร

ที่ปรึกษากฎหมาย ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทีมทนายความที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สํานักกฎหมาย ดี.พี.ลอว์ แอนด์ เซอร์วิส เราจึงมีความพร้อมในการเป็น ที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงานของเอกชน หน่วยงานของรัฐ ให้คำปรึกษาแนะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง ร่างนิติกรรมสัญญาต่างๆ รับว่าความฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งอาญา และเรื่องสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ
* ข้อมูลเพิ่มเติม ทนายความที่ปรึกษา

  • ให้คำแนะนำหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของเอกชน ทางด้านกฎหมายเกี่ยวข้องทุกประเภท
  • ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
  • ร่างพระราชบัญญัติหรือเอกสารทางกฎหมายตามที่หน่วยงานนั้นๆ ร้องขอ
  • ตีความเรื่องสิทธิหน้าที่ ข้อผูกพันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
  • ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สถานประกอบการ รับว่าความคดีในชั้นศาลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

โทรด่วน